๑. คำอธิบายรายวิชา

          องค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับพื้นฐาน รูปแบบ และระบบการบริหารจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล การเตรียมระบบสื่อสารมวลชน โครงสร้างการบริหาร การจัดการทรัพยากร การคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การจัดระบบสมาชิก การเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสโมสร การประกันภัยบุคลากร การจัดหารรายได้ทั้งด้านการจัดการกีฬาฟุตบอล ผู้สนับสนุน และการประยุกต์ใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมาเป็นเครื่องมือในการจัดการ

            Body  of  knowledge  relating  with  football  sport  basis,  form  and  competition management,  preparation  of  mass  media  system,  management  structure,  resource management,  personnel  selection,  personnel  development,  member  system  arrangement, financial law related with operation of the club, personnel insurance, providing of income for football  sport  management,  sponsors  and  application  of  integrated  marketing communication, to be tools for management.


 

๑. คำอธิบายรายวิชา

          องค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับพื้นฐาน รูปแบบ และระบบการบริหารจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล การเตรียมระบบสื่อสารมวลชน โครงสร้างการบริหาร การจัดการทรัพยากร การคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การจัดระบบสมาชิก การเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสโมสร การประกันภัยบุคลากร การจัดหารรายได้ทั้งด้านการจัดการกีฬาฟุตบอล ผู้สนับสนุน และการประยุกต์ใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมาเป็นเครื่องมือในการจัดการ

            Body  of  knowledge  relating  with  football  sport  basis,  form  and  competition management,  preparation  of  mass  media  system,  management  structure,  resource management,  personnel  selection,  personnel  development,  member  system  arrangement, financial law related with operation of the club, personnel insurance, providing of income for football  sport  management,  sponsors  and  application  of  integrated  marketing communication, to be tools for management.