๑. คำอธิบายรายวิชา

องค์ความรู้เกี่ยวกับ กฎ กติกา ระเบียบและข้อบังคับ ที่กำหนดโดย สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (FIFA) เพื่อใช้ในการแข่งขันระดับสากล ความรู้เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล การแข่งขัน ข้อบังคับทางเทคนิคทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน เจ้าหน้าที่การแข่งขัน องค์การผู้จัดการแข่งขัน สมาคมผู้จัดการแข่งขัน สิทธิประโยชน์ทางการค้า การบริหารจัดการ การให้สัตยาบัน และการอนุมัติ ภาคผนวก ตารางการแข่งขัน

            Body of knowledge relating with procedures, rules, regulations and provisions determined by Federation International de Football Association (FIFA) for international competition; knowledge regarding football sport; competition; technical regulations, teams participation in competitions, competition staff, competition management organizations, associations management of competitions, trade right and benefit, management, ratification and approval, appendices, competition tables.